php的类ntohl、ntohs网络字节序

最近在做个PHP和C语言服务端socket通讯,遇到了字节传输的问题。

function ntohl($str)
{
 $arr = unpack(‘I’, pack(‘N’, $str));
 return $arr[1];
}
function ntohs($str)
{
 $arr = unpack(‘n’, pack(‘L’, $str));
 return $arr[1];
}

 

参考文章:http://n3yang.com/archives/2011/12/16/php-function-ntohl/ 感谢 @牛三羊的茅草窝 博客提供的思路。